Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nevládnou organizáciou Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.

Na nasledujúcich riadkoch vás chceme informovať, ako spracovávame vo Fairtrade Česko a Slovensko osobné údaje. Dozviete sa tu, aké sú vaše práva s ohľadom na spracovanie osobných údajov, z akého právneho titulu osobné údaje spracovávame, akým spôsobom, na aký účel a na aké obdobie údaje spracovávame a akým spôsobom môžete proti spracovaniu vzniesť námietky.

Z akého titulu spracovávame osobné údaje – 3 typické prípady:

Prípad 1: SÚHLAS
Od vás, ako dotknutej osoby, sme dostali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov – najčastejšie ide o súhlas so zasielaním nášho spravodajcu, a preto spracovávame vaše meno, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo.

Prípad 2: PLNENIE ZMLUVY
Ak existuje zmluvná spolupráca (založená písomnou či ústnou dohodou) medzi vami ako dotknutou osobou a našou organizáciou, tak spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie zmluvy. V tomto prípade býva množstvo spracovávaných údajov väčšie a zahŕňa často meno, adresu, kontaktné informácie, dátum narodenia, rodné číslo či číslo OP. Zásadne nespracovávame citlivé osobné údaje, teda údaje o zdravotnom stave či biometrické a genetické informácie.

Prípad 3: OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA
Pokiaľ s nami spolupracujete, zúčastňujete sa na našich akciách, ste s nami v pravidelnom kontakte alebo máte len jasne vyvoditeľný záujem o našu činnosť, je možné, že ste nám poskytli vaše osobné údaje v podobe správy cez sociálne médiá, elektronickej pošty, telefónneho hovoru, prezenčnej listiny a pod. V tomto prípade predpokladáme, že máte záujem s nami zostať v kontakte aj naďalej, a my preto spracovávame vaše osobné údaje – najčastejšie v rozsahu mena a základných kontaktných údajov – aby sme vás mohli kontaktovať.

Na čo máte ako dotknutá osoba právo?

  • Vždy máte právo odvolať súhlas, ktorý ste udelili – napríklad nám zašlite krátky e-mail na info@fairtrade-cesko.cz alebo kliknite na tlačidlo „opt-out“ v newsletteri.
  • Máte právo sa nás opýtať, aké vaše osobné údaje spracovávame – napíšte nám, prosím, na info@fairtrade-cesko.cz.
  • Ak nesúhlasíte s tým, akým spôsobom vaše osobné údaje spracovávame alebo sa chcete na čokoľvek s tým súvisiace opýtať, kontaktujte nás, prosím. Kedykoľvek máte právo vzniesť námietku.
  • Máte právo na opravu vašich údajov, ak sú u nás vedené nesprávne.
  • Máte právo na výmaz vašich osobných údajov, pokiaľ uplynul dôvod ich spracovania.

Konkrétne prípady spracovania osobných údajov:

Rozosielanie newslettera a ďalších noviniek a pozvánok:
Fairtrade ČS ako prevádzkovateľ môže spracovať tieto osobné údaje: meno, priezvisko, telefónny a e-mailový kontakt, príp. názov reprezentovanej právnickej osoby a jej kontaktné a identifikačné údaje, a to počas 3 rokov od udelenia súhlasu alebo poslednej skutočnosti, ktorá zakladá oprávnený záujem prevádzkovateľa. Spracovanie vyššie uvedených údajov sa robí s cieľom rozosielania elektronického spravodajcu, informácií o novinkách v oblasti fair trade a pozvánok na osvetové a vzdelávacie akcie usporadúvané či priamo podporené Prevádzkovateľom.

Rozosielanie informácií môžete kedykoľvek ukončiť kliknutím na tlačidlo opt-out alebo prípadne zaslaním krátkej správy na info@fairtrade-cesko.cz. V takom prípade urobíme v primeranom čase výmaz vašich osobných údajov. Na e-mailovej adrese info@fairtrade-cesko.cz tiež môžete vzniesť námietku proti spracovaniu.

Účasť na niektorej z našich súťaží:
Prevádzkovateľ môže spracovať tieto osobné údaje: meno, priezvisko, telefónny a e-mailový kontakt, príp. adresu a ďalšie nevyhnutné údaje pre priebeh súťaže, a to počas 3 rokov od udelenia súhlasu alebo poslednej skutočnosti, ktorá zakladá oprávnený záujem prevádzkovateľa. Spracovanie vyššie uvedených údajov je sprevádzané s cieľom účasti na súťaži/žrebovaní, následného odovzdania výhry a ďalšieho informovania o podobných súťažiach. Na základe vašej účasti na súťaži budú vaše kontaktné údaje použité na rozosielanie elektronického spravodajcu, informácií o novinkách v oblasti fair trade a pozvánok na osvetové a vzdelávacie akcie usporadúvané či priamo podporené Prevádzkovateľom.

Rozosielanie informácií môžete kedykoľvek ukončiť kliknutím na tlačidlo opt-out alebo prípadne zaslaním krátkej správy na info@fairtrade-cesko.cz. V takom prípade urobíme v primeranom čase výmaz vašich osobných údajov. Na e-mailovej adrese info@fairtrade-cesko.cz tiež môžete vzniesť námietku proti spracovaniu.

Všeobecné ustanovenia

Osobné údaje spracováva prevádzkovateľ a ďalej ním poverení spracovatelia, ktorí zaisťujú technické riešenie pre prevádzkovateľa. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 máte právo vziať svoj súhlas kedykoľvek späť, požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si kópiu týchto údajov, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov, máte právo na prenositeľnosť údajov a máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd.

Všetky otázky či námietky týkajúce sa ochrany osobných údajov smerujte, prosím, na info@fairtrade-cesko.cz.

Poznámka: ide o preklad českej verzie informácie a spracovanie osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Českej republiky.