Fairtrade v reakcii na pandémiu ochorenia covid-19 poskytuje priamu finančnú podporu pestovateľom z Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Prispeli aj Slováci.

Fairtrade v reakcii na pandémiu ochorenia covid-19 poskytuje priamu finančnú podporu pestovateľom z Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Prispeli aj Slováci.

Bratislava, 1. júna 2020 -Organizácia Fairtrade International v reakcii na pandémiu ochorenia covid-19 založila dva podporné fondy, ktorých cieľom je priama finančná pomoc fairtradovým pestovateľom a družstvám. Počiatočný vklad týchto fondov je v súčte 3,1 milióna eur. Tieto peniaze sú určené jednak na pokrytie okamžitých potrieb pestovateľov, robotníkov a ich komunít na globálnom Juhu, jednak na podporu obnovy tamojšej ekonomiky.

Na krajiny globálneho Juhu dopadá pandémia o to citeľnejšie, že absolútna väčšina tamojších ľudí nemá možnosti porovnateľné s našimi – zadovážiť si ochranné pomôcky, pracovať z domova, žiť nejaký čas z úspor, získať podporu od štátu v prípade prerušenia podnikania alebo straty zamestnania,“ vysvetľuje dôvody pomoci Hana Malíková, riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko. „Narušenie globálnych dodávateľských reťazcov spôsobené poklesom dopytu po surovinách pestovaných na globálnom Juhu môže viesť k tomu, že milióny ľudí v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike budú prakticky zo dňa na deň uvrhnutí do absolútnej chudoby.

Fairtrade Česko a Slovensko prispela do podporných fondov Fairtrade sumou desaťtisíc eur. „Ide o peniaze, ktoré pochádzajú z licenčných poplatkov za fairtradový tovar predaný v Českej republike a na Slovensku. Dá sa teda povedať, že na túto sumu sa zložili všetci Česi a Slováci, ktorí nakupujú fairtradový tovar,“ hovorí Hana Malíková.

Fond nazvaný Fairtrade Producer Relief Fund (Fond na podporu fairtradových pestovateľov) vznikol práve z príspevkov jednotlivých národných organizácií Fairtrade International. Poskytol 2,1 milióna eur fairtradovým družstvám a plantážam s certifikáciou Fairtrade, ktoré naliehavo potrebujú investovať do bezpečnosti ľudí a zabezpečenia ich základných potrieb. „Z týchto peňazí tak môžu nakupovať napríklad rúška a základný ochranný a zdravotnícky materiál, ale môžu ho použiť aj na dočasné vyplácanie miezd zamestnancov na nútenej dovolenke, na nákup potravinovej pomoci alebo na budovanie pohotovostných zdravotníckych zariadení,“ vysvetľuje Hana Malíková.

Zámerom fondu Fairtrade Producer Resilience Fund (Fond pre zvyšovanie odolnosti fairtradových pestovateľov), ktorý teraz disponuje sumou 1 milión eur, sú ekonomické intervencie, ktoré majú pomôcť obnoveniu stabilných a dlhodobých obchodných vzťahov, ktoré mohli byť pandémiou narušené. Slúžia teda napríklad na nákup nových technológií, zvyšovanie výrobných kapacít či na investície do marketingu fairtradovej produkcie a má producentom vypomôcť s dlhodobými potrebami, ktoré sa prejavia, až nastane po pandémii covidu-19 návrat k bežnému životu.

Zmyslom existencie systému Fairtrade je meniť spôsob obchodovania tak, aby bol udržateľný a aby pestovatelia a robotníci zarábali dostatok peňazí na dôstojné živobytie. Uvedomujeme si však, že v období krízy musíme robiť ešte viac, aby sme ochránili zdravie, bezpečnosť a budúcnosť tých, vďaka ktorých práci si môžeme vychutnávať napríklad kávu, čaj alebo čokoládu,“ hovorí k založeniu fondov Darío Soto Abril, riaditeľ Fairtrade International. „Tieto fondy pochopiteľne nemôžu celkom pokryť potreby všetkých producentov ovplyvnených aktuálnou pandémiou, a preto pokračujeme vo vyhľadávaní ďalších zdrojov financovania v rámci systému Fairtrade aj medzi našimi partnermi.

Napriek tomu, že podporné fondy cielia na okamžité potreby, je jasné, že prebiehajúca pandémia bude mať extrémny dopad na globálne dodávateľské reťazce a celosvetový obchod, pričom tento dopad bude citeľný až v nasledujúcom období sadby/zberu. Fairtrade International preto uvíta príspevky do fondu Producer Resilience Fund od obchodníkov, firiem, nevládnych organizácií aj vládnych orgánov. Prostriedky z oboch fondov budú proporcionálne rozdelené medzi tri regionálne siete Fairtrade producentov (Afrika, Ázia & Tichomorie, Latinská Amerika). Každá producentská sieť bude spravovať a riadiť distribúciu, monitorovanie a dopad prostriedkov z fondov na producentské organizácie s certifikáciou Fairtrade, a to priamo na frontovej línii boja s koronavírusovou krízou.

O konkrétnych dopadoch pandémie na pestovateľov na globálnom Juhu sa môžete dočítať viac napr. tu.