Fairtrade trvá na dôslednejšom dodržiavaní ľudských práv

Fairtrade trvá na dôslednejšom dodržiavaní ľudských práv

Fairtrade chce viac spolupracovať s firmami a vládami na zaistení toho, aby zákony v budúcnosti systematicky riešili ohrozovanie ľudských práv a životného prostredia v dodávateľských reťazcoch. S tým, ako ekonomické následky pandémie COVID-19 naďalej umocňujú zraniteľnosť farmárov a robotníkov globálneho Juhu, pridáva sa Fairtrade k výzve o zavedenie legislatívy HRDD (Human Rights Due Diligence) stanovujúcej povinné dodržiavanie ľudských práv.

„Fairtrade vyhlasuje, že dobrovoľné opatrenia spoločností nie sú dostatočné pri  riešení porušovania ľudských práv, ani neriešia chudobu a poškodzovanie životného prostredia,“ uvádza Darío Soto Abril, generálny riaditeľ organizácie Fairtrade International. „Povinnosti verejných úradov aj firiem musia byť v tejto oblasti právne zakotvené, inak sa nám nikdy nepodarí zabrániť stále sa rozširujúcemu bezpráviu v dodávateľských reťazcoch. Naše postavenie a odporúčania, ktoré dnes vydávame, nám pomôžu vydláždiť cestu k presadeniu záväznej legislatívy,“ dodáva.

Európska únia a niekoľko vlád už otvorene oznámili svoje odhodlanie vytvoriť alebo posilniť mechanizmy takého preverovania. O legislatívu HRDD sa usilujú aj iné nevládne organizácie a odborové zväzy. Fairtrade sa k nim teraz pridáva a vydáva Víziu riadnej starostlivosti o ľudské práva a životné prostredie, ktorá načrtáva pozíciu Fairtrade a poskytuje konkrétne odporúčania, ako posilniť právny rámec zodpovedného obchodného rokovania a spoločenskej zodpovednosti firiem.

Legislatíva stanovujúca povinnosť riadnej starostlivosti je potrebná na to, aby sa spoločnosti nemohli vyhnúť právnym následkom pri preukázanom porušovaní ľudských práv alebo poškodzovaní životného prostredia. To je obzvlášť dôležité pre drobných farmárov a znevýhodnených pracovníkov, ako sú ženy a deti, ktorých životné podmienky sa pre krízu súvisiacu s pandémiou COVID-19 zhoršili a ktorí žijú na frontovej línii klimatickej krízy.

Čo teda zahŕňa riadna starostlivosť?

Fairtrade verí, že náprava porušovania ľudských práv si vyžaduje súbor opatrení, ktorého súčasťou sú legislatívne dané povinnosti aj dobrovoľné kroky.

„Fairtrade sa ako globálne hnutie pridáva k ďalším medzinárodným nevládnym organizáciám a odborovým zväzom vyzývajúcim na schválenie legislatívy HRDD o riadnom preverovaní dodržiavania ľudských práv. No vzhľadom na naše praktické skúsenosti týkajúce sa množstva citlivých komodít budeme obzvlášť starostlivo sledovať tvorbu tejto legislatívy a jej obsah,“ hovorí Konstantina Geroulakou, koordinátorka Social Compliance pre Latinskoamerickú a karibskú sieť drobných producentov a robotníkov Fairtrade (CLAC).

Vzhľadom na vyše tri desaťročia práce s producentskými organizáciami, farmármi a robotníkmi v oblasti vysokorizikových produktov, ako je kakao a textil, varuje Fairtrade, že dobre mienená legislatíva by mohla mať nechcené negatívne následky.

Debaty o preverovaní ľudských práv a zodpovedného obchodného správania pre nás nie sú ničím novým,“ dodáva Marike de Pena zastupujúca Zväz afrických, ázijských a latinskoamerických sietí producentov. „V minulých rokoch sme zažili už niekoľko iniciatív, ktoré neboli príliš produktívne, a to prevažne preto, že boli slepé k ohrozeným skupinám a iba rozširovali požiadavky na farmárov a robotníkov, ktorí už beztak žijú v chudobe. Nadchádzajúca legislatíva bude musieť inkluzívnejším spôsobom riešiť problematiku uvádzanú samotnými postihnutými komunitami, ktoré napríklad žijú v extrémnej chudobe, sú ohrozené klimatickými zmenami a nízkymi cenami komodít. Legislatíva HRDD o preverovaní ľudských práv by mala dať farmárom a robotníkom právomoc hrať vedúcu rolu v procese HRDD, aby mohli vzniknúť dôveryhodné a efektívne mechanizmy prevencie, zmierňovania a náprav.”

Zvyšujúci sa počet spoločností si navyše žiada záväznú legislatívu HRDD platnú na úrovni EÚ. Niektoré spoločnosti dokonca vynakladajú nemalé úsilie na rešpektovanie ľudských práv a životného prostredia v rámci svojej vlastnej činnosti. Mnohé ďalšie však prispievajú k zneužívaniu v rámci dodávateľských reťazcov, či už vedome, alebo svojou nečinnosťou. Všeobecné zásady Organizácie spojených národov pre ľudské práva uvádzajú, že každá obchodná organizácia má povinnosť rešpektovať ľudské práva.

Rešpektovanie ľudských práv v dodávateľských reťazcoch

V súlade s týmito princípmi a niekoľkými kľúčovými požiadavkami na posilnenie a ochranu základných ľudských práv farmárov a robotníkov a na ochranu životného prostredia vyzýva organizácia Fairtrade na vytvorenie legislatívy HRDD, ktorá:

 

Nedávna štúdia zadaná spoločnosťou Fair Trade Advocacy Office so sídlom v Bruseli odhalila, že niektoré spoločnosti majú tendenciu zameriavať sa na také porušovanie ľudských práv, ktoré je ľahko riešiteľné, namiesto toho, aby sa venovali závažnejším typom porušovania ľudských práv. Často si tiež v rámci svojich obchodných praktík nestanovujú dlhodobé záväzky voči ohrozeným dodávateľom. Tým prenášajú bremeno dodržiavania ľudských práv na producentské organizácie namiesto nakupujúcich spoločností, ako sú obchodníci, obchodné značky a maloobchodní predajcovia. 

Podľa Tytti Nahi, vedúcej pre obchod a ľudské práva z Fairtrade Fínska, musia politiky HRDD zaisťovať, aby ceny alebo mzdy vyplácané producentom rešpektovali ľudské práva a životné prostredie. „Organizácia Fairtrade je dlhodobým zástancom toho, aby sa na odstránení neférového správania v našom odbore podieľali verejné úrady aj firmy,“ hovorí Nahi a dodáva: „Pokiaľ by sa spoločnosti na severnej pologuli vyhli požiadavkám na preverovanie ľudských práv tým, že by do svojich kódexov začlenili prísnejšie požiadavky, ale vyhýbali by sa nákupom a obchodovaniu v oblastiach s najnižšími príjmami, mohol by taký prístup k HRDD odsunúť ohrozených robotníkov a farmárov ešte viac na okraj. Potrebná je, naopak, väčšia spolupráca a spoločné investície medzi všetkými článkami dodávateľského reťazca. Preto Fairtrade pracuje na presadzovaní tých najvyšších štandardov riadnej starostlivosti a zodpovedného obchodného správania v tejto novej legislatíve,“ uvádza ďalej Nahi.