Povedomie o Fairtrade

Povedomie o Fairtrade

Výskum povedomia 6 / 2019

Použitá metodika

Hlavné závery a grafy

Q1. Poznáte nejaké označenia/certifikáty, ktoré vás informujú o pôvode tovaru alebo zaručujú, že pri výrobe boli splnené určité podmienky?

Najviac respondentov na Slovensku uviedlo ako zdroj informácií o pôvode výrobku označenie krajiny, kde bol tovar vyrobený (10 %). Označenie FAIRTRADE si vybavilo 5 % oslovenných, medzi ktorými signifikantne viac uviedli toto označenie vysokoškolsky vzdelané osoby oproti stredoškolským. Takmer dve tretiny oslovených si nevybavili žiadne označenie o pôvode tovaru alebo podmienkach splnených pri výrobe.

Q2. Poznáte nejaké označenie tovaru, ktoré sa zameriava na zlepšovanie pracovných podmienok pestovateľov a zamestnancov v tzv. rozvojových krajinách Afriky, Ázie alebo Latinskej Ameriky?

86 % oslovených si nevybavilo žiadne označenie, ktoré by upozorňovalo na zlepšeniei pracovných podmienok pestovateľov a zamestnancov. FAIRTRADE si vybavilo 10 % respondentov.

Q4. Poznáte toto označenie? (známka FAIRTRADE)
Q5. Poznáte niektoré z týchto označení? (známka programu pre kakao a nová známka FSI)

 

Ani jedno z log si nevybavila viac ako polovica respondentov. Väčšia znalosť logá spolu s náplňou činnosti bola v prípade známky FAIRTRADE, ktorú poznalo 17 % opýtaných. Známku programu pre kakao poznalo 34% opýtaných, ale iba 12 % zo všetkých opýtaných by dokázalo zároveň povedať jej význam. U tejto známky je znateľná menšia znalosť osôb so stredoškolským vzdelaním bez maturity v porovnaní s ostatnými stupňami vzdelania (vyššími i základným).

Q6. Kúpili ste v posledných 3 mesiacoch vedome produkt s označením FAIRTRADE?

V posledných 3 mesiacoch si FAIRTRADE produkt kúpilo vedome 10 % opýtaných, medzi ktorými bolo pomerovo viac žien, rozdiel ale nie je signifikantný.

Q9. Majú podľa vás obchodné reťazce svojim zákazníkom aktívne ponúkať tovar, ktorý bol vyrobený za udržateľných podmienok a v súlade s princípmi FAIRTRADE? (Nasledovala definícia Fairtrade.)

Iba 5 % osôb si myslí, že by obchody nemali aktívne ponúkať tovar vyrobený v súlade s princípmi FAIRTRADE a časť opýtaných (14 %) situáciu nedokáže posúdiť. Väčšina z nich (81 %) by aktívne ponúkanie podporovala.

Prieskum podrobnejšie tu.